HomeNieuws PlanetFit voor DijkMonitoring- en Conditioneringsysteem

PlanetFit voor DijkMonitoring- en Conditioneringsysteem

Actueel

Goede dijkbewaking is van levensbelang. Verweking bij een te hoge waterstand of verdroging bij langdurige droogte kunnen ertoe leiden dat dijken bezwijken. VolkerWessels Telecom heeft samen met Landustrie het DijkMonitoring- en Conditioneringsysteem (DMC-systeem) ontwikkeld. Dit systeem bewaakt de conditie van dijken nauwkeurig en grijpt in waar nodig.

Dijkmonitoring- conditioneringsysteem

Hoe werkt het DMC-systeem?

Het DMC-systeem is in staat om met geavanceerde sensortechnologie de conditie van dijken te monitoren en te bewaken. Het systeem meet zeer nauwkeurig de waterspanning en de temperatuur van het dijklichaam. Glasvezelkabels met speciaal ontwikkelde sensoren en filterbuizen worden door een horizontaal gestuurde boring in de dijk aangebracht. Deze boring wordt door VolkerWessels onderneming - Visser & Smit Hanab - uitgevoerd. Bij stijging van het waterpeil kan gecontroleerd overtollig water met behulp van pompen worden onttrokken uit de dijk. Het DMC-systeem bewaakt continu de conditie van de dijk en grijpt in zodra de stabiliteit in gevaar komt. Het systeem kan op afstand worden gemonitord. Dit webbased monitoringsysteem geeft automatisch meldingen in geval van afwijkingen in de dijk of in het systeem.

Goede dijkbewaking is van levensbelang. Verweking bij een te hoge waterstand of verdroging bij langdurige droogte kunnen ertoe leiden dat dijken bezwijken. VolkerWessels Telecom heeft samen met Landustrie het DijkMonitoring- en Conditioneringsysteem (DMC-systeem) ontwikkeld. Dit systeem bewaakt de conditie van dijken nauwkeurig en grijpt in waar nodig.

PlanetFit

Door VolkerWessels is deze innovatie aangemerkt als PlanetFit; een label voor duurzame innovaties die waarde toevoegt aan de markt en het milieu. Het ontwikkelde systeem bevordert allereerst de veiligheid van ons land doordat het een aantoonbare bijdrage levert aan de bescherming van Nederland tegen water. Daarnaast zorgt het systeem voor efficiëntere dijkbewaking dat resulteert in minder fysieke dijkinspecties en daardoor lagere kosten. Het DMC-systeem heeft geen invloed op de omgeving, waardoor er geen onteigening van grond en woningen plaats hoeft te vinden. Bestaande dijken hoeven voor de aanbreng van het systeem niet verbreed en/of verhoogd te worden. Dit alles maakt het DMC-systeem een uiterst duurzame oplossing om onze Nederlandse dijken nu en in de toekomst te versterken.

Voordelen DMC-systeem ten opzichte van traditionele dijkversterking

  • Door het monitoren is de stabiliteit van de dijk continu te volgen;
  • Door het conditioneren kan de dijk weer in stabiliteit worden gebracht;
  • Voorkomt overlast voor de omgeving;
  • Voorkomt onteigening van grond en woningen, omdat bestaande dijken niet verbreed en/of verhoogd hoeven worden;
  • Realiseert een kostenreductie tot 75%;
  • Korte realisatietijd door o.a. minimaal vergunningstraject;
  • Toepasbaar op alle dijken.

Waterinnovatieprijs

Eind 2012 heeft het DMC-systeem de Waterinnovatieprijs gewonnen. Het systeem is reeds succesvol getest in meerdere proefdijken, maar deze erkenning vanuit het watervak bevestigt de mogelijkheden van het DMC-systeem des te meer.

+