Zoeken

Privacyverklaring Inspectie en toets app

TODO

De Verantwoordelijke is VolkerWessels Telecom BV waar u werkzaamheden voor verricht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om gebruik te kunnen maken van de inspectie en toets app verwerkt de Verantwoordelijke de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Datum in- en uitdienst
 • Functie
 • Bedrijfsonderdeel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Inspectie en toets app verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

De inspectie en toets app is een belangrijk instrument om controles uit te voeren m.b.t. kwaliteit, veiligheid, informatiebeveiliging en milieu/MVO. Zo krijgt de Verantwoordelijke inzicht in waar we goed in zijn en wat beter kan. Ook ziet de Verantwoordelijke of er genoeg controles zijn gedaan.   

De geregistreerde controles worden gebruikt voor het samenstellen van rapportages zodat de organisatie aantoonbaar aan wet- en regelgeving kan voldoen, en zicht heeft of de verbeterkansen om verder onderzoek te doen en gericht te verbeteren.

Hoe lang bewaart de verantwoordelijke de gegevens?

De Verantwoordelijke zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld:

 • 1 jaar de controles met persoonsgegevens
 • en de resultaten maximaal 5 jaar geanonimiseerd voor trendanalyses

Delen van persoonsgegevens met anderen?

De Verantwoordelijke deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u gesloten hebben of om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. De Verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

In kaart brengen van gebruik van de inspectie en toets app

De app maakt geen gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruikers gegevens van de app op een later moment gebruikt om de prestaties van de app te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ib-privacy@vwtelecom.com 

Beveiliging

De Verantwoordelijke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de verantwoordelijke via ib-privacy@vwtelecom.com 

De Verantwoordelijke heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: zoals een virusscanner antimalware software en firewall;
 • TLS: Wij versturen de ingevulde formulieren via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’en het hangslot in de adresbalk
 • Database encryptie: de ingevulde formulieren worden in een versleutelde database opgeslagen;
 • Anonimiseren: persoonsgegevens in controles die gebruikt worden voor het samenstellen van rapportages en prestatieverbeteringen in de app worden geanonimiseerd.